• kosmopolit
  • phaedrus
  • dna
  • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

Let's Explore Cape Town
Bay Bridge West
5226 51b5 390
Reposted frompunisher punisher viabitstacker bitstacker
Reposted frommetafnord metafnord viabitstacker bitstacker

January 23 2018

3597 3e3e 390
Reposted fromverronique verronique viacolours colours
0910 0ed1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
6404 371a 390
9830 00e1 390
Italian sign language.
Reposted fromsommteck sommteck viaalphabet alphabet
7982 a6d2 390
Reposted frompuszczyk puszczyk viabigbear3001 bigbear3001
Reposted fromFlau Flau viabigbear3001 bigbear3001

Premier Morawiecki uratował kombatanta


Z materiałów operacyjnych, na zdjęciu widzimy :
Po skrojeniu ofiary ( starszy pan ) doliniarz ( facet w okularach ) prawie natychmiast (z reguły po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach) odbija łup, czyli przekazuje je tycerowi, nazywanemu też niekiedy konikiem ( człowiek w jasnej kapocie ) .Jego głównym zadaniem jest oddalenie się z fantami w bezpieczne miejsce. Zdarza się, że konik ma jeszcze inne obowiązki, np. obserwuje zachowanie pacjenta oraz zasłania robotę krawca (choćby za pomocą gazety). Wspomniany pomocnik przydaje się też do robienia sztucznego tłoku wokół ofiary. Członkiem ekipy może być świeca ( Mariusz ps MŁOT ) On z kolei pilnuje, ( do niedawna z nasłuchu służbowego ) czy w pobliżu nie krąży policyjny patrol.

January 14 2018

6861 a2e7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl